Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

1. Προοίμιο

1.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της ιστοσελίδας με την ονομασία www.meteodrama.gr καθώς και των υποσέλιδων της (εφεξής «Καιροσελίδα Δράμας »), με έδρα στο Μαυρόβατο Δράμας του Νομού Δράμας, 66100, Ελλάδα και είναι προσβάσιμος υπό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.meteodrama.gr/ http://www.falakro.meteodrama.gr/ http://www.falakrotop.meteodrama.gr/ και http://www.kaminia.meteodrama.gr/ (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος») από τους χρήστες αυτού (εφεξής «ο Χρήστης»).

1.2 Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Τόπο.

2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

2.1 Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «το Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες καθώς και η εκτύπωση,  η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνον όταν αυτή εξυπηρετεί ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και εφόσον αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του Περιεχομένου ο Διαδικτυακός Τόπος της Καιροσελίδας Δράμας .

2.2 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου στο σύνολό του ή μέρους του Περιεχομένου του για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με οικονομικό κέρδος.

3. Τροποποιήσεις - Διακοπή Λειτουργίας

3.1 Η Καιροσελίδα Δράμας δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

3.2 Η Καιροσελίδα Δράμας δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

3.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

4. Επιβαρύνσεις Χρήστη

Η πρόσβαση του Χρήστη στο Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν και η χρήση του Περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο  Χρήστης επιβαρύνεται με τη δαπάνη σύνδεσής του με το Διαδίκτυο.

5. Ευθύνη Καιροσελίδας Δράμας

5.1 Η Καιροσελίδα Δράμας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου του.

5.2 Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων, αλλά μόνον για την πρόσβαση σε πληροφορίες ενημερωτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η Καιροσελίδα Δράμας δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τον Χρήστη φυσικών ή νομικών προσώπων, που παρουσιάζονται στο  Διαδικτυακό Τόπο. Επομένως ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της Καιροσελίδας Δράμας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του, που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο.

5.3 Η Καιροσελίδα Δράμας, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από την Καιροσελίδα Δράμας ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες να αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στην Καιροσελίδα Δράμας από τους τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους του Χρήστη, επιφέρουσας ή όχι οικονομικά αποτελέσματα.

5.4 Η Καιροσελίδα Δράμας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Η Καιροσελίδα Δράμας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις, η Καιροσελίδα Δράμας δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

6. Ευθύνη του Χρήστη

6.1 Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Καιροσελίδας Δράμας, που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Διαδικτυακού Τόπου.

6.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

6.3 Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Καιροσελίδα Δράμας, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.

6.4 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

  

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

7.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Καιροσελίδας Δράμας ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.  

7.2 Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της αναφερομένης στο άρθρο 2, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο.  Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και  να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

β)  Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της Καιροσελίδας Δράμας ή  την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ)   Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από την Καιροσελίδα Δράμας, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

δ)  Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της Καιροσελίδας Δράμας ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική  μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.

7.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της Καιροσελίδας Δράμας καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

 8. Φωτογραφίες

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναμετάδοση, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, τροποποίηση, προσαρμογή, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μετατροπή φωτογραφιών αναρτημένων στο Διαδικτυακό Τόπο.

 9. Σύνδεσμοι

9.1 Η Καιροσελίδα Δράμας, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών της, έχει αναρτήσει στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η Καιροσελίδα Δράμας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών, και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η Καιροσελίδα Δράμας δεν παρέχει  εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

9.2 Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Καιροσελίδα Δράμας.

  

10. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.